1

Instroom ontslagzaken sterk afgenomen

Den Haag , 3-8-2015

De instroom van nieuwe ontslagverzoeken is in juli dit jaar sterk afgenomen. De daling volgt na een forse stijging van ontslagzaken in juni. Er zijn vorige maand ongeveer 250 nieuwe ontslagzaken aangebracht, ongeveer een derde van de gemiddelde instroom in deze maand. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

Mogelijke oorzaak

Per 1 juli is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. De stijging van de instroom in juni zou er op kunnen wijzen dat werkgevers voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht werknemers wilden ontslaan. De fors lagere instroom van in juli ligt hiermee in lijn. Het is nog niet te zeggen of het lage niveau van juli zich zal doorzetten in de rest van 2015.

Ontslag.jpg

bron: rechtspraak.nlGeen PIJ-verlenging voor 21-jarige man uit Warnsveld

Zutphen , 21-7-2015

Pagina-inhoud
De rechtbank Gelderland heeft de PIJ-maatregel van een 21-jarige man uit Warnsveld niet verlengd. PIJ betekent Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen en wordt ook wel jeugd-tbs genoemd. De man was veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij het overlijden van de 18-jarige Emiel Pardijs, die op 9 mei 2010 is klemgereden, mishandeld en gewond achtergelaten, waarna een auto hem aanreed. Hij overleed in het ziekenhuis.
Voorwaarden
De beslissing om de PIJ-maatregel niet te verlengen is conform de vordering van de officier van justitie en het advies van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI). De man is op 31 maart 2015 gestart met een scholings- en trainingsprogramma (STP) en houdt zich aan alle daaraan verbonden voorwaarden op het gebied van vrijetijdsbesteding, financiën, dagbesteding en woonplek.
Veiligheid
De man heeft al geruime tijd aanzienlijke vrijheden. De overgang vanuit de JJI naar een begeleide woonvorm is goed verlopen. De kans op herhaling van strafbaar gedrag is sterk afgenomen. De rechtbank is van oordeel dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen de verlenging van de PIJ-maatregel niet langer eist. Daarnaast is de verlenging van de maatregel niet langer in het belang voor een gunstige ontwikkeling van de man.
bron: rechtspraak.nlOntbinding arbeidscontract bellende buschauffeur toegestaan.

Arnhem , 3-7-2015

Pagina-inhoud

Het ontslag op staande voet dat de Hermes groep aan een 60-jarige buschauffeur uit Arnhem gaf, is onterecht gegeven. Toch is ontbinding van het arbeidscontract toegestaan op grond van de inmiddels ontstane vertrouwensbreuk.

De kantonrechter vindt het begrijpelijk dat Hermes het noodzakelijke vertrouwen voor een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst heeft verloren. Na een expliciete waarschuwing had de chauffeur het verbod op mobiel bellen tijdens het rijden moeten naleven. Bovendien kon de buschauffeur zich niet meer herinneren, voordat er camerabeelden werden bekeken, dat hij gebeld heeft. Hetzelfde geldt voor het roken in de bus en deze regel had hij al een keer overtreden.

De buschauffeur ontvangt ondanks zijn leeftijd en zijn lange dienstverband geen vergoeding, omdat de vertrouwensbreuk volledig aan hem kan worden verweten.

Camerabeelden

De Arnhemmer was het niet eens met het gebruik van de camerabeelden zonder zijn toestemming. Maar dit gebruik door de Hermes groep is niet onrechtmatig. De Arnhemmer zei dat hij zich het bellen niet kon herinneren. Het belang van de Hermes groep bij waarheidsvinding weegt zwaarder dan het privacybelang van de chauffeur.

Geen ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is een te zware sanctie, vindt de kantonrechter. Het strenge beleid was pas kort daarvoor ingevoerd en laat ruimte voor minder zware sancties. Bovendien was ontslag op staande voet in vergelijkbare zaken ingetrokken en weegt de kantonrechter de leeftijd van de chauffeur, de lengte van zijn dienstverband en zijn functioneren als buschauffeur mee.

De volledige uitspraken zijn via onderstaande ECLI-nummers te lezen.

bron: rechtspraak.nlTweede Kamer stemt in met digitalisering procedures hoger beroep en cassatie.

Den Haag , 11-6-2015

​De Tweede Kamer heeft vanmorgen ingestemd met het wetsvoorstel dat digitalisering van procedures in hoger beroep en cassatie mogelijk maakt.

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een grote moderniseringsoperatieonder de noemer Kwaliteit en Innovatie, die de rechtspraak toekomstbestendig maakt. Doelstelling is rechtspraak sneller, toegankelijker en begrijpelijker te maken. Digitalisering wil overigens niet zeggen dat er geen mondelinge behandeling van rechtszaken meer is; de wetsvoorstellen maken het mogelijk dat alles rondom de zitting digitaal en efficiënter verloopt. De fysieke behandeling van zaken blijft bestaan.HamerstukDe Rechtspraak is verantwoordelijk voor vernieuwing en innovatie van gerechtelijke procedures, de minister draagt zorg voor de wetgeving die nodig is om de procedures te kunnen veranderen. Eerder adviseerden de Raad voor de rechtspraak en de president van en procureur-generaal bij de Hoge Raad in een gezamelijk wetgevingsadvies positief over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel was vanmorgen een hamerstuk.

Eerste aanleg

Met het wetsvoorstel voor vereenvoudiging, digitalisering en vernieuwing van rechtszaken in eerste aanleg stemde de Tweede Kamer recent al met algemene stemmen in.

Invoeringswetten

De Tweede Kamer moet nog 2 invoeringswetten behandelen in het kader van de digitalisering. Daarna moeten de wetten nog naar de Eerste Kamer. Het is de planning dat de nieuwe procedures op 1 januari 2016 van start gaan. Om dit daadwerkelijk te halen, is het zaak dat de wetgeving voor 1 juli door beide Kamers is. Afgesproken is namelijk met de ketenpartners, zoals de advocatuur, dat er nadat de wetten zijn aangenomen een gewenningsperiode van een half jaar komt.

Scenario’s

Voor het geval het het ministerie van Veiligheid en Justitie onverhoopt niet lukt de wetgeving voor 1 juli door de beide Kamers te krijgen, werkt de Rechtspraak inmiddels aan de uitwerking van 2 alternatieve scenario’s: invoering van de nieuwe werkwijzen per 1 april 2016 of per 1 juli 2016 in plaats van 1 januari 2016.

bron: rechtspraak.nlNieuw register voor curatele en bewind

Den Haag , 3-1-2014

Het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt dit jaar uitgebreid. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen. Het nieuwe Curatele- en Bewind register zou per 1 januari gereed zijn, maar dat heeft wat vertraging opgelopen. Schuldeisers kunnen echter al wel navragen of een persoon onder bewind is gesteld.

Toename schuldenproblematiek

Mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen, kunnen een curator toegewezen krijgen die de verantwoordelijkheid daarvoor overneemt. Wie alleen op financieel gebied bescherming nodig heeft, kan een bewindvoerder krijgen die over het vermogen waakt. De gronden voor bewind zijn met ingang van 1 januari uitgebreid. Niet alleen mensen met een beperking, maar ook wie verkwistend met zijn geld omgaat of problematische schulden heeft, kan onder bewind worden gesteld. Aanleiding voor die wetswijziging is de toename van mensen die zoveel schulden maken, dat ze er niet meer uitkomen.

Openbaar register

De vernieuwde wetgeving voor curatele, beschermingsbewind enmentorschap regelt ook dat het bewind op basis van die nieuwe gronden wordt gepubliceerd in een openbaar toegankelijk register. Schuldeisers kunnen dan op internet controleren of de schuldenaar inderdaad niet kan betalen. En wie een transactie wil aangaan, kan vooraf bekijken of de potentiële koper wel in staat is financiële verplichtingen na te komen. Daarmee kan veel ellende worden voorkomen.

Post

Het Centraal Curatele Register, dat via rechtspraak.nl geraadpleegd kan worden, is per 1 januari veranderd in het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR). Dat register werkt echter nog niet helemaal naar behoren. Net als voorheen kan via het intikken van een naam en geboortedatum worden gecontroleerd of iemand onder curatele staat. Of er sprake is van bewind vanwege een problematische financiële situatie, kan vanaf 1 april op die manier worden gecheckt. Tot die tijd is het wel mogelijk om via het register een afschrift van een bewind aan te vragen. Dat wordt, voorlopig nog even per post, binnen 5 werkdagen verstrekt.

bron: rechtspraak.nl